لباس خبرنگار؛ شرافت است و انصاف…

  ای کاش می دانستیم، خبر؛ همچون آتش است هم  درخود شعله می کِشَد و می سوزاند و هم پاک می کند و نورافشانی می کند! اولی زندگی می گیرد